Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste on päivitetty 29.4.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterienpitäjänä toimii:

Allstars Engineering Oy
Y-tunnus 0851387-1
Vanha Tampereentie 187
20380 TURKU, FIN
jukka.suonpaa(a)aegroup.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA
Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa on:

Pia Nummila-Väkiparta
pia.vakiparta(a)aegroup.fi

3. REKISTERIN NIMI
Sidosryhmärekisteri, jäljempänä ”Rekisteri”.
Rekisterin sisältämän yksilöidyn tiedon kohde, jäljempänä ”Rekisteröity”.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa

Teknisesti kerättyä tietoa voidaan käyttää liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Asiakkaan ollessa yhteydessä Rekisterinpitäjään tai pyytäessään Rekisterinpitäjää olemaan häneen yhteydessä, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallettamiselle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan henkilötietojen keräämisen yhteydessä tallettaa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan toimeksiannosta sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Työnhakijan osalta voidaan tallettaa nimi, puhelinnumero, sähköposti, CV ja LinekdIn-profiilin osoite.

Teknisesti kerätty tieto ei ole yksilöitävissä käyttäjään. Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite, sijaintimaa, sijaintikaupunki, verkkopalveluiden käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmaversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies).

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään ja teknisesti rekisteröidyn verkkopalvelun ja muiden sähköisten palveluiden käytöstä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille vain, jos luovuttaminen on välttämätöntä perusteltua käyttötarkoitusta varten.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja siirretään asiakkaan nimenomaisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä tai suostumuksesta sekä jos se on tarpeen rekisterinpitäjän edun puolustamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Lisäksi siirron tulee olla henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sallittua.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia rekisteriin. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu Rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle lainsäädännön määrittelemien säännösten mukaisesti.

Rekisterin tiedoista voidaan ottaa myös kopioita, tulosteita ja muita paperisia otteita. Tällaista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla, kun aineisto ei enää ole tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Omien tietojen tarkastus on mahdollista tehdä maksutta vuoden kuluttua edellisestä tarkastuksesta.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi, tietojen korjauttamiseksi tai tietojen käytön kieltämiseksi tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa, muuttaa tai mitä tietoa haluaa poistettavaksi. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista ja/tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpidon edellyttämästä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Sidosryhmärekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi, työnhakijarekisterissä kuusi (6) kk.